Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach

Dodatek energetyczny

INFORMACJA O DODATKU ENERGETYCZNYM

Komu przysługuje dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość ryczałtowego dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

Zgodnie z Obwieszczeniem Monistra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają Ośrodki w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku muszą dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (orginał do wglądu).

Uwaga!

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Podstawa Prawna

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój Nr 5 (wejście od parku)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek energetyczny

Utworzono dnia 25.01.2019, 10:31

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny