Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach

Stypendium szkolne

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy o systemie oświaty

1) stypendium szkolne – może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty kryterium na osobę w rodzinie na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

2) zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łambinowicach, pokój nr 5 (wejście od strony parku)

Szczegółowe informacje udzielana są pod nr telefonu 77 4311 683, wew. 36

Uwaga: Wniosek składa się do 15 września danego roku szkolnego.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wzór wniosku o stypendium szkolne

Utworzono dnia 25.01.2019, 10:23

Oświadczenie 1

Utworzono dnia 25.01.2019, 10:23

Oświadczenie 2

Utworzono dnia 25.01.2019, 10:23

Wydatki kwalifikowane do Stypendium Szkolnego

Utworzono dnia 25.01.2019, 10:23

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny